Partnerības izbeigšanas līgumi

Tādā pašā veidā, ka divi vai vairāki cilvēki var piekrist iesaistīties partnerībā, lai veiktu uzņēmējdarbību, viņi var arī piekrist to izbeigt. Partnerības izbeigšanas līgumā ir izklāstīts veids, kādā uzņēmuma aktīvi un saistības tiks sadalītas starp partneriem vai starp tiem. Tas arī nosaka procesu, kas tiek piemērots, lai izbeigtu partnerību, nodrošinot, ka visi partneru pienākumi tiek pienācīgi izpildīti.

Izplatīšanas paziņojums

Kad partneri piekrīt izbeigt partnerību - vai notikumu, kas izraisa izbeigšanu, piemēram, nāve, viena partnera bankrota aiziešana no pensijas - ir jāsniedz izbeigšanas paziņojums. Paziņojums paziņo, ka partnerība vairs nav uzņēmējdarbībā, un tā pašlaik tiek slēgta. Tas ierobežo partneru atbildību par jebkādām darbībām vai bezdarbību no likvidācijas līdz pilnīgas izbeigšanas brīdim un ir iesniegts valsts sekretāram, kurā atrodas uzņēmums.

Likvidēšana

Partnerības izbeigšanas līgumā būtu jāparedz uzņēmuma likvidācijas likvidācijas process. Tas ietver visu uzņēmuma aktīvu un pasīvu uzskaiti un to, kā tos sadalīt starp partneriem vai starp tiem. Partnerības ir tādas, ka partneri var vienoties par aktīvu un pasīvu vienlīdzīgu sadali vai sadalīt to saskaņā ar konkrētiem procentiem. Abos gadījumos partneriem nav ekskluzīvas īpašumtiesības vai īpašumtiesības uz partnerību, kamēr uzņēmums nav pilnībā likvidēts.

Likvidācija

Šajā izbeigšanas procesa posmā partnerības aktīvi tiek piemēroti tā saistību izpildei. Partnerattiecību nolīgumā īpaši jānorāda, kā tiek likvidēta partnerattiecību darbība, jo to neizdarot var rasties strīdi un pat tiesas prāvas nākotnē. Līgumā varētu paredzēt likvidācijas partneri, kam uzticēts galvenais pienākums izbeigt nomas līgumus un citus līgumus, paziņojot piegādātājiem, maksājot kreditorus un publicējot izbeigšanu. Partnera ar ekskluzīvu kontroli pār partnerības aktīvu turēšanu un atsavināšanu likvidācijas laikā iegūšana ir priekšrocība, jo tā nodrošina skaidru kontaktpunktu visām iesaistītajām pusēm.

Atbilstība tiesību aktiem

Noslēdzot uzņēmējdarbību, ir jāievēro dažas juridiskās prasības. Saskaņā ar IRS partnerība tiek izbeigta, kad uzņēmums tiek pārtraukts vai ja 50% no kopējiem procentiem tiek pārdoti 12 mēnešu laikā, abos gadījumos ir jāiesniedz atbilstoša nodokļu deklarācija. Uzņēmuma atļaujas, licences un pat uzņēmuma nosaukuma reģistrācija ir jāatceļ. Pēc tam partneri atbrīvojas no saistībām, kas izriet no sākotnējā partnerības līguma. Partnerattiecību izbeigšanas līgumā īpaši jāparedz, ka tad, kad uzņēmums ir pilnībā un pienācīgi likvidēts, neviens partneris vai kāda cita trešā persona nevar celt prasību pret partneriem.